Pedagogische visie peuterspeelzaal

Afbeelding boven
Bij een verantwoorde peuteropvang horen pedagogische vaardigheden waarbij wij zorg dragen voor;
 • De emotionele veiligheid en geborgenheid van het kind
 • Het bevorderen van persoonlijke competenties zodat kinderen leren zelfstandig te functioneren in een veranderde omgeving
 • Het bevorderen van sociale competenties zodat kinderen leren zelfstandig relaties op te bouwen en te onderhouden
 • Het bevorderen van socialisatie zodat kinderen respectvol kunnen omgaan met anderen en actief kunnen participeren in de maatschappij

EMOTIONELE VEILIGHEID EN GEBORGENHEID

Allereerst bieden wij de kinderen fysieke en emotionele veiligheid. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen zich snel thuis voelen, zodat zij in alle rust kunnen ontdekken en ontwikkelen in hun eigen tempo. Wij zullen zoveel mogelijk inspelen op de individuele behoeftes van een kind en hierover overleg plegen met ouders.

Om het gevoel van fysieke en emotionele veiligheid en geborgenheid te creëren kan er gebruik worden gemaakt van een wenperiode. Deze wenperiode zullen wij in samenspraak vormgeven tijdens de intake. U kunt ons altijd bellen gedurende de ochtend om te informeren hoe het met uw kind gaat.

Doordat Casa Capretti kleinschalig is en zoveel mogelijk met vaste leidsters werkt, zal er snel een vertrouwensband ontstaan tussen kind en leidster, waardoor het kind zich veilig zal voelen om op ontdekking te gaan. Door deze vertrouwensband zal het voor de leidster ook heel vanzelfsprekend zijn om uw kind sensitieve respons te geven wanneer het daar behoefte aan heeft. De leidster zal weten hoe de gemoedstoestand van uw kind is en daarop kunnen inspelen. Onze werkwijze bestaat dan ook vooral uit kijken en luisteren naar het kind. Zodat wij ieder kind als uniek persoon kunnen benaderen. Wij kijken en luisteren naar het kind zodat hij/zij zich gehoord en gezien voelt.

Respect tonen voor de autonomie is een belangrijk onderdeel voor de ontwikkeling van een kind. Ieder kind is uniek en het is belangrijk dat een kind het idee krijgt dat het mag zijn wie het is, en dat die keuze gerespecteerd wordt. Hierdoor groeit het vertrouwen van een kind in zichzelf en in de mensen om hen heen. De leidster zal zich eigenlijk in iedere situatie moeten afvragen: ‘Kan het kind dit alleen of heeft hij/zij mijn hulp nodig?’ Denk bijvoorbeeld aan het aantrekken van de schoenen en jas. Op jonge leeftijd is dit nog erg moeilijk en zijn wij als ouders snel geneigd om onze kinderen daarbij te helpen. Maar we kunnen ook een paar keer in de week te tijd nemen om uit te leggen hoe het moet en kinderen vervolgens de tijd geven om het een paar keer te oefenen. Onze leidsters nemen voor dit soort momentjes de tijd en laten de kinderen fouten maken en deze herstellen. Ze zullen dit proces dan ook begeleiden door bijvoorbeeld te benoemen dat het niet erg is als het niet lukt en duidelijk te maken dat het kind rustig de tijd kan nemen om het nog een keer te proberen. Als uw kindje uiteindelijk zelf zijn jas en/of schoenen aan kan krijgen zal hij/zij super trots zijn op deze prestatie!

Wij zijn van mening dat je door structuur en grenzen stellen van kinderen leuke mensen maakt. Het biedt kinderen ook veel rust als ze duidelijk weten wat er wel en niet mag. Dit voorkomt een heleboel strijd. Kinderen mogen fouten maken. Wij vinden het vooral belangrijk dat kinderen er open voor staan om te werken aan deze fouten. Een foutje maken is niet erg, maar dan wordt het wel samen met de leidster opgelost.

Wij bieden structuur door een vaste dagindeling, pictogrammen die de dagindeling weergeven, pictogrammen die de regels weergeven en een kiesbord, het werken met thema’s van Uk & Puk en beloningssystemen met o.a. een plaskaart, zelfstandigheidsdiploma, stickerkaart. Het biedt de kinderen een veilig gevoel als ze precies weten wat er gaat gebeuren.

ZELFSTANDIG FUNCTIONEREN IN VERANDERENDE OMGEVING

Door te werken aan competentievergroting zal een kind zich steeds zelfstandiger ontwikkelen. Wij bieden op verschillende vlakken en op verschillende niveaus uitdaging aan voor de mogelijkheid tot individuele zelfontplooiing. Denk hierbij aan de ontwikkeling van motorische vaardigheden, cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden. Men noemt het werken op niveau, om een verscheidenheid aan vaardigheden te verkrijgen, ook wel gedifferentieerd werken. Dit is bij de peuterochtend een belangrijk uitganspunt, omdat we de kinderen op niveau proberen voor te bereiden op school. Wij vinden het belangrijk om de kinderen niet te ‘overvragen’, maar juist ook om ze niet te weinig uitdaging te geven. De leidsters proberen om deze reden aan te sluiten bij de interesses die een kind op dat moment heeft. Als een kind interesse toont in taal, door bijvoorbeeld te vragen naar de betekenis van woorden, zal dit betekenen dat een kind eraan toe is om spelenderwijs taal te leren. De leidster zal dan een passend ‘werkje’ klaarleggen.

Wij zijn altijd bezig met het verzorgen van leuk (buiten)speelmateriaal die aansluit op de verschillende leeftijden/niveaus en het verkrijgen van de bovengenoemde vaardigheden. De leidsters bedenken regelmatig leuke sport-, spel- en/of knutselactiviteiten. Ook is er altijd de mogelijkheid en de vrijheid voor de kinderen om zelf spullen te pakken om dergelijke activiteiten te kunnen doen. Tijdens deze activiteiten is een kind spelenderwijs bezig met het verkrijgen van de verschillende vaardigheden. Denk bijvoorbeeld aan kinderen samen bouwwerkjes van Kapla laten maken in de bouwhoek. Om iets samen na te bouwen moeten de kinderen goed kijken, nadenken (cognitieve vaardigheden), overleggen (taalvaardigheden/sociale vaardigheden) en dit vervolgens uitvoeren (creatieve en motorische vaardigheden). De kinderen gebruiken hiermee alle genoemde vaardigheden. Waar nodig zullen de leidsters dit proces natuurlijk begeleiden, met als uitgangspunt ‘als een kind van mij leert, kan hij het de volgende keer zelf.’

Wij willen kinderen helpen zichzelf te leren kennen, zelfstandig te worden en een positief zelfbeeld te hebben. Elk kind is uniek en waardevol. Wij accepteren kinderen zoals ze zijn en wij hebben vertrouwen in het vermogen van kinderen. Kinderen hebben vanaf de geboorte een innerlijke motivatie om te leren lopen, praten en contact te maken met anderen. Zij leren wat nodig is voor het leven. Kinderen leren binnen het eigen vermogen, tempo en op een geheel eigen wijze. Het eigen en unieke ontwikkelingstempo van het kind is voor ons maatgevend in de begeleiding van de kinderen.

ZELFSTANDIG RELATIES OPBOUWEN EN ONDERHOUDEN

Duidelijke regels en grenzen dragen bij aan de ontwikkeling van sociaal gedrag. Alle leidsters geven zelf het goede voorbeeld aan de kinderen en leggen de kinderen ook uit waarom deze regels zo belangrijk zijn. De regels hangen ook d.m.v. pictogrammen aan de muur. Elk kind proberen wij zoveel mogelijk individuele zorg en aandacht te geven door goed te kijken en te luisteren naar het kind. Ook de groep heeft een belangrijke functie, want kinderen maken deel uit van de samenleving. Wij zien de kinderopvang als een samenleving in het klein waar kinderen kunnen oefenen. Dit gaat letterlijk en figuurlijk met vallen en opstaan. Wij stellen kinderen in de gelegenheid om vanuit de kinderopvang de wereld om hen heen te ontdekken. Kinderen leren van en door elkaar, voor nu en later. Het kennismaken met andere volwassenen en kinderen, het respecteren van anderen en het opkomen voor eigen belang zijn belangrijke toegevoegde waarden van het samenzijn in een groep. In de groep worden deze vaardigheden gestimuleerd door bijvoorbeeld het elkaar helpen, speelgoed samen op te ruimen, samen spelen maar ook tijdens het vieren van feestelijke gebeurtenissen.

RESPECTVOL OMGAAN MET ANDEREN EN ACTIEVE PARTICIPATIE IN DE MAATSCHAPPIJ

Wij hebben als pedagogisch medewerkers een voorbeeldfunctie voor kinderen, net als iedere ouder en opvoeder. Wij geven dan ook zelf het goede voorbeeld met bijbehorende normen en waarden.Het eigen maken van normen en waarden gaat samen met de regels die er bij ons gelden:

 • Wij houden rekening met elkaar, dit houdt o.a. in: goede omgangsvormen zoals beleefdheid, op je beurt wachten, naar elkaar luisteren, met elkaar delen enz.
 • Het is belangrijk eerlijk te zijn, verantwoordelijkheid te nemen en excuses aan te bieden als je een ander gekwetst hebt enz.
 • De kinderen mogen elkaar niet pesten, slaan, schoppen, uitschelden, tegen elkaar schreeuwen enz. Onderlinge conflicten moeten opgelost worden d.m.v. praten.
 • We dragen zelf geen specifieke politieke of godsdienstige overtuigingen uit. Maar alle kinderen zijn hier welkom. Wij leren de kinderen anderen niet te discrimineren en verschillen in mensen te accepteren en respecteren.j
 • Wat betreft normen en waarden rond hygiëne volgen we de richtlijnen van de GGD. Dit uit zich in de groepsregels over handen wassen, toiletbezoek etc.

Dagindeling

8.45 Inloop. Tijdens de inloop liggen er op tafel al kleine activiteiten klaar. Zoals; puzzeltjes, boekjes, kleurplaten enz. Ouders mogen maximaal blijven en inlopen tot 9.00. Daarna begint het programma.
9.00 In de kring. In de kring wordt eerst een goedemorgen liedje gezongen. Daarna wordt er besproken wat er gedaan wordt in de ochtend, aan de hand van dagritme kaarten. Ook zullen er educatieve onderwerpen op een spelende wijs aan bod komen. Denk hierbij aan ‘welke dag is het vandaag’, ‘welk seizoen is het’ of het uitvoeren van een klassikale Uk & puk opdracht.
9.30 In de kring mogen de kinderen zelf kiezen in welke hoek zij willen spelen door middel van een kiesbord. Er mogen maximaal 4 kinderen per hoek. Wij hebben een themahoek met het actuele thema van Uk & Puk (zie het schema hieronder), auto/bouwhoek, poppen/keuken hoek en een (voor)lees hoek. Alle activiteiten zijn gericht op competentievergroting. Het vergroten van de competenties gebeurd natuurlijk spelenderwijs en onder begeleiding van een leidster. Na 10 minuten kunnen de kinderen wisselen van hoek. De kinderen kunnen ook kiezen om aan tafel kleuren/kleien. Na het spelen zingen wij het opruimlied en ruimen wij samen op.
10.00 Fruit/drink moment. De kinderen leren om zelf het fruit te pellen en het in hun eigen bakje te doen. Voor het fruit zingen wij en tijdens het fruit eten wordt er een luisterboekje afgespeeld of wordt er voorgelezen door de juf. Het fruit eten sluiten wij af met de liedjesmand. Hierin zitten voorwerpen in die over het liedje gaan.
11.15 Wij gaan buiten spelen waarbij we de kinderen leren hun eigen jas en schoenen aan te trekken. Ons streven is om iedere dag buiten te spelen, vandaar dat dit in de planning wordt opgenomen. Buitenspelen is niet alleen goed voor de motoriek en sociale vaardigheden, maar ook voor de gezondheid!
12.15 Afsluiten van de peuterochtend, kinderen worden opgehaald.

Verplichtingen

Op de peuterspeelzaal verwachten wij dat uw kind gebracht wordt met een droge luier. Wanneer uw kind toe is aan zindelijkheidstraining is een luierbroekje erg handig, dit vergemakkelijkt het snel op de wc of het potje gaan. Vanwege het korte tijdsblok verschonen wij in principe alleen als uw kind heeft gepoept.

Verder verwachten wij van ouders dat ze een stuk fruit meegeven voor het ‘10 uur momentje’.

Kinderopvang Casa Capretti is lid van de SKK (Stichting Klachtencommissie Kinderopvang) en lid van BOinK (Belangenvereniging Ouders in de Kinderopvang).

Omgangsregels

Onze omgangsregels voor de kinderen onderling omvatten onder andere:
 • Kies wat je gaat doen en spreek dit af met de leidster
 • Opruimen waarmee je hebt gespeeld
 • Binnen niet rennen en schreeuwen
 • Samen spelen, samen delen
 • Elkaar laten uitpraten
 • Niet pesten
 • Niet schelden en vloeken
 • Een ander kindje geen pijn doen

Bij ongewenst gedrag gaat de leidster met het kind in gesprek. Wanneer de leidster een kind aanspreekt of straf geeft legt ze de focus op de oorzaak van het gedrag en gaat dan voorbij aan het direct waarneembare gedrag. De leidster stelt zichzelf hierbij de vraag; ‘waarom vertoont het kind dit gedrag?’ Er is eigenlijk altijd wel een reden te vinden, alleen is die voor ons niet altijd even duidelijk en dus niet zichtbaar. Door de oorzaak te achterhalen kan de leidster daarop inspelen. Op deze manier voelt het kind zich gehoord en begrepen.

Wij stimuleren de kinderen conflicten zelf op te lossen en de kinderen vooral veel complimenten te geven bij gewenst gedrag. Als een kind bijvoorbeeld goed samen kan delen, benoemen wij dit gedrag. Wij gaan ervan uit dat positief stimuleren en belonen beter werkt dat straffen.

Het vierogen principe

De pedagogisch medewerkster die de peuterochtend draait zal regelmatig ondersteund worden door een stagiaire. Als er één pedagogisch medewerkster aanwezig is zullen wij op een andere manier zorg dragen voor het vierogen beleid. Er hangt een camera in de ruimte die tijdens de peuterochtend altijd aan zal staan. Deze camera slaat 24 uur lang beelden op. De houder(s) kunnen deze beelden 24 uur lang terugzien indien nodig. Verder bestaan twee muren van de ruimte volledig uit ramen, waardoor wij een open uitstraling hebben. Tijdens de peuterochtend kan één van de houders, die zich op het kantoor bevindt, een bezoekje brengen bij de peuterochtend. Op deze manier kunnen de leidsters altijd rekening houden met onverwachts toezicht.

Wij voldoen aan de kwaliteitseisen gesteld door de Wet Kinderopvang. Wij zijn opgenomen in het gemeentelijk register van kindercentra die aan de kwaliteitseisen uit de Wet Kinderopvang voldoen. In de Wet Kinderopvang vindt u alle regels die zijn gesteld voor het bewaken van de kwaliteit van de kinderopvang.

De volledige versie van onze pedagogische visie en beleidsplan is in te zien in onze vestiging.