Pedagogische visie buitenschoolse opvang

Afbeelding boven

Onze BSO bestaat uit een lichte ruimte die gezellig en huiselijk is ingericht. Wij hebben verschillende speelhoeken, er is een gamehoek met een Wii spelcomputer en televisie, een huishoek met een poppenhuis en een keukentje, een computerhoek, een chill-hoek met zitzakken waar de kinderen lekker kunnen rusten of gewoon lekker een boekje kunnen lezen en een autohoek. Kleuren of puzzelen doen wij aan de eettafel en er is gelegenheid om eigen speelgoed mee te nemen van thuis. Ook is er genoeg materiaal om mee te knutselen. De BSO biedt plaats aan maximaal 20 kinderen. Hierdoor zijn wij net als ons kinderdagverblijf kleinschalig, persoonlijk en overzichtelijk en werken wij met vaste leidsters op de groep.

Op de muur van de BSO hangen de dagen van de week met daarop de foto’s van de leidsters die er die dag aanwezig zijn, zodat ouders weten wie er die dag bij hun kind op de groep staan. De leidsters werken op vaste dagen op een vaste groep, maar bij ziekte en/of verlof van een leidster zijn er soms wijzigingen.

Na een schooldag willen wij de kinderen vooral van hun vrije tijd laten genieten en kind laten zijn. Dit op een plek waar kinderen zich thuis voelen, waar ze zich zelf kunnen zijn en zich kunnen ontwikkelen op een manier die voor de kinderen goed voelt. Zo vinden wij het belangrijk wat de kinderen zelf graag willen doen en wij als leidsters spelen hier op in. Wij bieden natuurlijk wel verschillende activiteiten aan zoals knutselen, bal en bordspellen. Ook vinden wij het belangrijk dat de kinderen buitenspelen. Wij hebben een aangrenzende buitenspeelplaats waar kinderen altijd (deels overdekt) kunnen buiten spelen.

De BSO ligt in een kindervriendelijke omgeving aan het einde van de El Grecostraat/hoek Juan Grisstraat 140 in Tussen de Vaarten Zuid. Achter de BSO staat de basisschool het Meesterwerk die een ruim en leuk schoolplein heeft met diverse speeltoestellen waar wij dan ook vaak gebruik van maken.
Het contact met ouders is voor ons erg belangrijk en omdat wij kleinschalig zijn is er veel contact tussen de ouders en de leidsters er is altijd wel tijd voor een praatje op de groep. 2 keer in het jaar organiseren wij samen met de oudercommissie een gezellig samen zijn, waarvan 1 keer informatief en educatief en 1 keer waarbij interactie met ouders en kinderen centraal staan.

Bij een verantwoorde dagopvang horen pedagogische vaardigheden waarbij wij zorg dragen voor;

 • De emotionele veiligheid en geborgenheid van het kind
 • Het bevorderen van persoonlijke competenties zodat kinderen leren zelfstandig te functioneren in een veranderde omgeving
 • Het bevorderen van sociale competenties zodat kinderen leren zelfstandig relaties op te bouwen en te onderhouden
 • Het bevorderen van socialisatie zodat kinderen respectvol kunnen omgaan met anderen en actief kunnen participeren in de maatschappij

Verantwoorde dagopvang

Afbeelding 2

EMOTIONELE VEILIGHEID EN GEBORGENHEID

Allereerst bieden wij de kinderen fysieke en emotionele veiligheid. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen zich snel thuis voelen, zodat zij in alle rust kunnen ontdekken en ontwikkelen in hun eigen tempo. Wij zullen zoveel mogelijk inspelen op de individuele behoeftes van een kind en hierover overleg plegen met ouders.

Om het gevoel van fysieke en emotionele veiligheid en geborgenheid te creëren kan er gebruik worden gemaakt van een wenperiode. Deze wenperiode zullen wij in samenspraak vormgeven tijdens de intake. U kunt ons altijd bellen gedurende de dag om te informeren hoe het met uw kind gaat.

Doordat Casa Capretti kleinschalig is en zoveel mogelijk met vaste leidsters werkt, zal er snel een vertrouwensband ontstaan tussen kind en leidster waardoor het kind zich veilig zal voelen om op ontdekking te gaan. Door deze vertrouwensband zal het voor de leidster ook heel vanzelfsprekend zijn om uw kind sensitieve respons te geven wanneer het daar behoefte aan heeft. De leidster zal weten hoe de gemoedstoestand van uw kind is en daar op kunnen inspelen. Onze werkwijze bestaat dan ook vooral uit kijken en luisteren naar het kind. Zodat wij ieder kind als uniek persoon kunnen benaderen. Wij kijken en luisteren naar het kind zodat hij/zij zich gehoord en gezien voelt.

Respect tonen voor de autonomie is een belangrijk onderdeel voor de ontwikkeling van een kind. Ieder kind is uniek en het is belangrijk dat een kind het idee krijgt dat het mag zijn wie het is, en dat die keuze gerespecteerd wordt. Hierdoor groeit het vertrouwen van een kind in zichzelf en in de mensen om hen heen. De leidster zal eigenlijk in iedere situatie zich moeten afvragen: ‘Kan het kind dit alleen of heeft hij/zij mijn hulp nodig?’ Denk bijvoorbeeld aan het letten op je eigen spullen. Wij hebben voor ieder kind een eigen bakje waarin losse spullen bewaard kunnen worden, er is een vaste plek voor schoenen en er is een vaste plek voor jassen. Als een kind binnenkomt, en gedurende de dag, zullen wij het kind eraan herinneren dat hij/zij verantwoordelijk is voor zijn/haar eigen spullen. Hierbij vragen wij dan ook of het kind eraan gedacht heeft om alles op de goede plek op te ruimen. Na verloop van tijd kan het kind hier zelf aan denken, zonder aansturing van de leidsters, en trots zijn op deze vooruitgang!

Maar u kunt hierbij ook denken aan sociale situaties. Op het begin zal een kind het bijvoorbeeld moeilijk vinden om aansluiting te vinden bij andere kinderen en koppelen wij een ‘maatje’ aan het kind. Dit is een wat ouder kind, die al langer op de BSO is en dus weet van het reilen en zeilen. Na verloop van tijd zal hij/zij aansluiting vinden in de groep en de extra hulp niet meer nodig hebben. De leidsters benoemen dan hoe knap het is dat hij/zij geen maatje meer nodig heeft. Dit maakt een kind trots, zal bijdragen aan het zelfvertrouwen en aan het in de toekomst omgaan met groepsdynamiek.

Wij zijn van mening dat je door structuur en grenzen stellen van kinderen leuke mensen maakt. Het biedt kinderen ook veel rust als ze duidelijk weten wat er wel en niet mag. Dit voorkomt een heleboel strijd. Kinderen mogen fouten maken. Wij vinden het vooral belangrijk dat kinderen er open voor staan om te werken aan deze fouten. Een foutje maken is niet erg, maar dan word het wel samen met de leidster opgelost.

Wij bieden structuur door een vaste dagindeling, het werken met thema’s, beloningssystemen en pictogrammen. Het biedt de kinderen een veilig gevoel als ze weten wat ze na school gaan doen, en dat ze worden opgehaald na het eten van de warme maaltijd.

ZELFSTANDIG FUNCTIONEREN IN VERANDERENDE OMGEVING

Door te werken aan competentievergroting zal een kind zich steeds zelfstandiger ontwikkelen. Wij bieden op verschillende vlakken en op verschillende niveaus uitdaging aan voor de mogelijkheid tot individuele zelfontplooiing. Denk hierbij aan de ontwikkeling van motorische vaardigheden, cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden. Men noemt het werken op niveau, om een verscheidenheid aan vaardigheden te verkrijgen, ook wel gedifferentieerd werken.

Wij zijn altijd bezig met het verzorgen van leuk (buiten)speelmateriaal die aansluit op de verschillende leeftijden/niveaus en het verkrijgen van de bovengenoemde vaardigheden. De leidsters bedenken regelmatig leuke sport-, spel- en/of knutselactiviteiten. Ook is er altijd de mogelijkheid en de vrijheid voor de kinderen om zelf spullen te pakken om dergelijke activiteiten te kunnen doen. Tijdens deze activiteiten is een kind spelenderwijs bezig met het verkrijgen van de verschillende vaardigheden. Denk bijvoorbeeld aan kinderen samen bouwwerkjes van Kapla laten maken in de bouwhoek. Om iets samen na te bouwen moeten de kinderen goed kijken, nadenken (cognitieve vaardigheden), overleggen (taalvaardigheden/sociale vaardigheden) en dit vervolgens uitvoeren (creatieve en motorische vaardigheden). De kinderen gebruiken hiermee alle genoemde vaardigheden. Waar nodig zullen de leidsters dit proces natuurlijk begeleiden, met als uitgangspunt ‘als een kind van mij leert, kan hij het de volgende keer zelf.’

Het is belangrijk dat een kind leert zichzelf te vermaken en dat het niet verplicht mee moet doen aan de aangeboden activiteiten. Aan de andere kant is een aanbod van een activiteit waarbij kinderen iets nieuws kunnen leren ook belangrijk op onze BSO. Daarom bieden wij wel een variëteit aan activiteiten aan en stimuleren we de kinderen om te kiezen, maar wij verplichten het niet. De kinderen hebben al de hele dag op school veel ‘moeten’ doen. Op school zijn de activiteiten doelgericht, maar in hun vrije tijd bepalen kinderen zelf wat zij doen, hoe ze dat doen en met wie. Dit sluit niet uit dat kinderen, vooral in de vakantieperioden, ook behoefte kunnen hebben aan georganiseerde activiteiten om zo hun persoonlijke competenties te ontwikkelen. Wij willen kinderen helpen zichzelf te leren kennen, zelfstandig te worden en een positief zelfbeeld te hebben. Elk kind is uniek en waardevol. Wij accepteren kinderen zoals ze zijn en wij hebben vertrouwen in het vermogen van kinderen. Kinderen hebben vanaf de geboorte een innerlijke motivatie om te leren lopen, praten en contact te maken met anderen. Zij leren wat nodig is voor het leven. Kinderen leren binnen het eigen vermogen, tempo en op een geheel eigen wijze. Het eigen en unieke ontwikkelingstempo van het kind is voor ons maatgevend in de begeleiding van de kinderen.

ZELFSTANDIG RELATIES OPBOUWEN EN ONDERHOUDEN;

Duidelijke regels en grenzen dragen bij aan de ontwikkeling van sociaal gedrag. Alle leidsters geven zelf het goede voorbeeld aan de kinderen en leggen de kinderen ook uit waarom deze regels zo belangrijk zijn. De regels hangen ook d.m.v. pictogrammen aan de muur. Elk kind proberen wij zoveel mogelijk individuele zorg en aandacht te geven door goed te kijken en te luisteren naar het kind. Ook de groep heeft een belangrijke functie, want kinderen maken deel uit van de samenleving. Wij zien de kinderopvang als een samenleving in het klein waar kinderen kunnen oefenen. Dit gaat letterlijk en figuurlijk met vallen en opstaan. Wij stellen kinderen in de gelegenheid om vanuit de kinderopvang de wereld om hen heen te ontdekken. Kinderen leren van en door elkaar, voor nu en later. Het kennismaken met andere volwassenen en kinderen, het respecteren van anderen en het opkomen voor eigen belang zijn belangrijke toegevoegde waarden van het samenzijn in een groep. In de groep worden deze vaardigheden gestimuleerd door bijvoorbeeld het elkaar helpen, speelgoed samen op te ruimen, de groepsvergadering, samen spelen maar ook tijdens het vieren van feestelijke gebeurtenissen of uitstapjes.

RESPECTVOL OMGAAN MET ANDEREN EN ACTIEVE PARTICIPATIE IN DE MAATSCHAPPIJ

Wij hebben als pedagogisch medewerkers een voorbeeldfunctie voor kinderen, net als iedere ouder en opvoeder. Wij geven dan ook zelf het goede voorbeeld met bijbehorende normen en waarden.

Het eigen maken van normen en waarden gaat samen met de regels die er bij ons gelden:

 • Wij houden rekening met elkaar, dit houdt o.a. in: goede omgangsvormen zoals beleefdheid, op je beurt wachten, naar elkaar luisteren, met elkaar delen enz.
 • Het is belangrijk eerlijk te zijn, verantwoordelijkheid te nemen voor je daden, beloftes na te komen, excuses aan te bieden als je een ander gekwetst hebt enz.
 • De kinderen mogen elkaar niet pesten, slaan, schoppen, uitschelden, tegen elkaar schreeuwen enz. Onderlinge conflicten moeten opgelost worden d.m.v. praten.
 • We dragen zelf geen specifieke politieke of godsdienstige overtuigingen uit. Maar alle kinderen zijn hier welkom. Wel proberen we kinderen te leren anderen niet te discrimineren en verschillen in mensen te accepteren en respecteren.
 • Wat betreft normen en waarden rond hygiëne volgen we de richtlijnen van de GGD. Dit uit zich in de groepsregels over handen wassen, toiletbezoek, dagelijks verschonen van handdoeken en vaatdoeken enz.
   

De ontwikkeling van uw kind

Als de kinderen en hun ouders voor het eerst op de BSO komen, voeren we een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek word er in overleg besloten of het kind behoefte heeft aan een wenperiode. Ook zal in dit gesprek de mentor van uw kind kenbaar gemaakt worden. Een mentor is een vaste leidster die zich richt op het welbevinden en de ontwikkeling van uw kind. Zij is uw vaste, herkenbare aanspreekpunt over en voor uw kind. Zij is degene die met u voorkomende bijzonderheden zal bespreken. Mocht u vergeten zijn wie de mentor van uw kind is, dan hangt er in de ‘juffenkast’ op de BSO altijd een lijst met de namen van de kinderen en daarachter de toegewezen mentor.
 
Als er is besloten tot een wenperiode, zal dit ongeveer 2 weken voor de start van de opvang zijn. De pedagogisch medewerkers stellen uw kind(eren) voor aan de groep, koppelen uw kind aan een ‘maatje’ en leggen samen met zijn/haar maatje uit wat er allemaal op de BSO gedaan wordt. Wij koppelen een maatje aan een kind om te stimuleren dat het kind aansluiting krijgt bij de groep en om het kind een vertrouwelijk gevoel te geven.
Verder worden in het kennismakingsgesprek de regels besproken en krijgt u een informatiemapje mee met daarin ons pedagogische beleid en alle andere belangrijke formulieren.
Het kind krijgt ook een eigen bakje op de groep.
 
Als de situatie zich voordoet dat er een stagnatie wordt gesignaleerd in de ontwikkeling van uw kind, dan zal de mentor een gesprek aanvragen met u en/of uw kind. Het signaleren gebeurd d.m.v. observaties in de praktijk door de leidster(s). Deze observaties worden dan eerst besproken in een casuïstiek bespreking met de beleidsmedewerker en/of houder(s). Dit bied handvatten, nieuwe inzichten en een vervolgplan aan de betrokken leidster. Wanneer een mentor gesprek volgt, dan worden er tijdens dit gesprek afspraken gemaakt over de handelswijze met uw kind op de groep. Indien nodig zal de mentor u en uw kind doorverwijzen naar passende instanties die hierbij verdere ondersteuning kunnen bieden. Deze instanties staan vermeld bij het hoofdstuk ‘samenwerkingsovereenkomst’. De mentor van uw kind zal in dit hele proces ondersteund worden door de pedagogisch beleidsmedewerkster of een van de houders.
 
Tevens worden de ouders goed geïnformeerd over de allerhande zaken welke de opvang van hun kind betreffen. Dit gebeurt middels nieuwsbrieven en via de overdracht bij het ophalen. Ook kan er altijd een gesprek met één van de leidsters worden ingepland.

Vakantie opvang

Afbeelding 3

Als de kinderen tijdens vrije dagen op de opvang zijn, willen we ook dat ze een vakantiegevoel krijgen. Op deze dagen zijn er bijzondere activiteiten, zoals bijvoorbeeld een knutsel dag, een speurtocht door de wijk, een vriendjes/vriendinnetjes dag en ook diverse uitstapjes. De pedagogisch medewerker(s) zorgen voor voldoende mogelijkheden en ideeën, maar de kinderen mogen ook zelf ideeën aanleveren. Koekjes of taart  bakken, vruchtenbowl maken of cake versieren alles wat lekker is of leuk, is favoriet om op vrije dagen te doen. Buiten spelen, hutten bouwen, sporten, water en zand het komt allemaal aan bod. Afhankelijk van de leeftijd en de groepssamenstelling. Bij uitstapjes wordt zoveel mogelijk gekeken naar de veiligheid en overzichtsmogelijkheden van een terrein.  Incidenteel zullen wij de hulp van ouders vragen bij een uitstapje als extra ondersteuning. Via de nieuwsbrief en internet worden de ouder(s)/verzorger(s) op de hoogte gehouden van de data van deze uitstapjes.

Favoriet bij kinderen zijn o.a.: speeltuinen, sportveld, kinderboerderij, bossen/park e.d. Doordat wij afhankelijk zijn van het weer en van wat de kinderen graag willen, weten wij niet altijd van tevoren wat we die dag gaan doen. Bij iedere activiteit zijn we altijd te bereiken via ons mobiele nummer 06 40238878.

Mocht uw kind niet mee mogen met een uitstapje dan kan het mits er plek is op het kinderdagverblijf daar verblijven geduurde het uitstapje

Wet en regelgeving

Ten einde een goede kwaliteit van opvang en verzorging te waarborgen, draagt kinderopvang Casa Capretti zorg voor een zojuist mogelijke en optimale uitvoering van verschillende eisen en voorschriften zoals; Besluit Kwaliteit Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk, cao-kinderopvang en de Overheid. Hierin staan o.a. de eisen met betrekking tot kwaliteit van de opvang, de grootte en samenstelling van verschillende groepen, de ruimtes waarin de opvang plaatsvindt, voorzieningen die aanwezig dienen te zijn, medezeggenschap van ouders, opleidingseisen personeel, ect.

Jaarlijks vindt er een onaangekondigde inspectie plaats van bovengenoemde regels door een inspecteur van de GGD Flevoland. Het rapport dat na deze inspectie wordt uitgegeven door de GGD is openbaar, en in te zien via onze website www.casacapretti.nl, de website van de gemeente Almere en de website van Landelijk Register Kinderopvang (LRK).

Wij hechten niet alleen vanuit de verplichte wet en regelgeving veel waarde aan de kwaliteit van onze opvang. Ook willen wij graag de mening van ouders horen. Ouders kunnen ook bijdragen aan de kwaliteit van de opvang van hun kind(eren). Onze oudercommissie verzorgt elke 2 jaar een klanttevredenheidonderzoek onder alle ouders en tevens kunt u bij de oudercommissie tips en klachten (eventueel anoniem) kwijt via oc.casacapretti@gmail.com.

Eventuele tips of klachten kunt u in de eerste instantie natuurlijk altijd melden bij de leidsters van uw kind of op kantoor bij een van de houders. Mocht u dit niet willen of komen we er samen niet uit dan kunt u de klacht indienen via ons intern klachtreglement. Deze heeft u op papier ontvangen bij de inschrijving van uw kind(eren) en is ook op te vragen op kantoor of via onze website, www.casacapretti.nl onder het tabblad informatie.

Wij zijn geregistreerd bij Geschillencommissie www.degeschillencommissie.nl. Wanner u een geschil wilt aanmelden bij deze commissie kunt u de instructies lezen in ons intern klachtreglement.

Ook zijn wij lid van Brancheorganisatie kinderopvang en aangesloten bij BOinK (Belangenvereniging Ouders in de Kinderopvang).

Wij voldoen aan de kwaliteitseisen gesteld door de Wet Kinderopvang. Wij zijn opgenomen in het gemeentelijk register van kindercentra die aan de kwaliteitseisen uit de Wet Kinderopvang voldoen. In de Wet Kinderopvang vindt u alle regels die zijn gesteld voor het bewaken van de kwaliteit van de kinderopvang.

De volledige versie van onze pedagogische visie en beleidsplan is in te zien in onze vestiging.